Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KP-01 Uzyskanie prawa jazdy po egzaminie.

UZYSKANIE PRAWA JAZDY (KP-01)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK


Załączniki:
• wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków
• orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane
• oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
• oryginał pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
• kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami)

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY


Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów generowany jest Profil Kandydata na Kierowcę dostępny do pobrania przez ośrodek szkolenia i egzaminowania kierowców w formie elektronicznej. Informacje o Profilu osoba zainteresowana otrzymuje niezwłocznie


Do odbioru należy przedstawić:
• oryginał dowodu osobistego
• dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami)

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie,Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od daty skompletowania przez urząd niezbędnych dokumentów.

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

 

OPŁATY

 

Opłatę komunikacyjną należy uiśćić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym Ośno o/Sulęcin  25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
• 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Wydziale Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 30, 32, 33, 34,  35 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W zakresie uzyskania prawa jazdy można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru prawa jazdy na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu we wniosku należy podać swoje dane kontaktowe.
Na stronie https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w rzędzie.
WAŻNE!
Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Sulęcinie dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz okazać oryginał dowodu osobistego lub oryginał zaświadczenia o zameldowaniu. Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 t.j.).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j,).
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j,).
________________________________________