Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

ZATWIERDZANIE ZMIAN KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW (GK-10)

ZATWIERDZANIE ZMIAN KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW (GK-10)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu

 

Załączniki:

pdf 25Wniosek o wydanie upoważnienia do przeprowadzenia klasyfikacji gruntów

•Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej OPŁATY

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł OPŁATY

•W przypadku, gdy działka jest zalesiona niezbędny jest protokół udatności uprawy leśnej, który można uzyskać we właściwym Nadleśnictwie.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (pok. 106), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 43

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów od klasyfikatora gleboznawcy, termin wydania decyzji oraz nadanie jej klauzuli ostateczności, nie przekracza 30 dni.

  

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji zatwierdzającej zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 

OPŁATY

Koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji (operatu klasyfikacyjnego) ponosi wnioskodawca, rozliczając się z wybranym przez siebie uprawnionym klasyfikatorem gleboznawcą.

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020.

Istnieje możłiwość płacenia kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.

OPŁATY SKARBOWE:

10,00 zł - za wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej zatwierdzenia zmian w zakresie klasyfikacji gleboznawcze

17,00 zł - za pełnomocnictwo

Opłaty skarbowe należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

  

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp., za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Całkowity termin załatwienia sprawy uzależniony jest od terminu dostarczenia odpowiednich dokumentów (operatu klasyfikacyjnego) do tut. Starostwa przez uprawnionego klasyfikatora gleboznawcę.

W przypadku występowania w imieniu właściciela, niezbędnym jest dołączenie do wniosku pisemnej zgody właściciela na dokonanie zmiany klasyfikacji gleboznawczej.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U., 2012 r. poz. 1246).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. z 2016 r. poz. 1034).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).