Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

ZGŁOSZENIE ZMIAN DANYCH W OPERACIE EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW (GK-09)

ZGŁOSZENIE ZMIAN DANYCH W OPERACIE EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW   (GK-09)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25Wniosek o zarejestrowanie zmiany adresu

pdf 25Wniosek o zarejestrowanie rozwiązania umowy dzierżawy

 

Załączniki:

Do wniosków należy załączyć dokumnety potwierdzające zmianę danych.

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO -  jeśli wnioskodawca udzielił pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł  OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  (pok. 106), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 40, 42, 43, 44

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wykonanie czynności materialno-technicznej polegającej na wprowadzeniu zmiany w bazie EGiB lub odmowa wprowadzenia zmiany wydana w formie decyzji administracyjnej.

 

OPŁATY

Zwolnione od opłat.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. Ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp., za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE

I. „Art. 24 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

2. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.

3. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;

2) wyrysów z mapy ewidencyjnej;

3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;

4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;

5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

4. Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.

5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis

3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.”

II. W przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie, opłatę za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i

kartograficznego, wyliczoną w Dokumencie Obliczenia Opłaty, należy uiścić w kasie Urzędu

III. W przypadku prowadzenia sprawy drogą korespondencyjną, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, wyliczoną w dokumencie kwotę należy wpłacić na wskazane w nim konto Urzędu, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu, zamówione dokumenty zostaną wysłane niezwłocznie na wskazany we wniosku adres.

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest doliczana do głównego zamówienia i wynosi odpowiednio:

1) 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;

2) 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;

3) 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

 

Formularze do pobrania:

 


PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z poźn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).