Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

WYDAWANIE WYPISÓW O PEŁNEJ LUB NIEPEŁNEJ TREŚCI lub WYPISÓW i WYRYSÓW lub WYRYSÓW - Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW (GK-08)

WYDAWANIE WYPISÓW O PEŁNEJ LUB NIEPEŁNEJ TREŚCI lub WYPISÓW i WYRYSÓW lub WYRYSÓW - Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW (GK-08)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK

Załączniki:

1. Ważny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (np.: dowód osobisty, paszport w przypadku osób prawnych odpis z KRS).

2. W przypadku gdy działka, budynek, lokal jest dzierżawiony/a niezbędne będzie okazanie (do wglądu) oryginału umowy dzierżawy/najmu.

3. W przypadku posiadania spółdzielczego prawa do własności lokalu niezbędne jest okazanie (do wglądu) zaświadczenia z właściwej spółdzielni mieszkaniowej.

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej -17,00 zł OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (pok. 106), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 40, 42, 43, 44

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na miejscu: od ręki (w przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie) – dotyczy wypisów z rejestru gruntów, budynków, lokali / kartotek budynków, lokali. W sprawach skomplikowanych do 3 dni roboczych.

Do 7 dni roboczych dotyczy wypisów z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej.

Drogą korespondencyjną: do 30 dni od daty wpływu zamówienia (wniosku) do Urzędu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie dokumentów

 

OPŁATY

Wysokośc opłat zgodna z Ustawą Parwo geodezyjne i kartograficzne.

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020.

Istnieje mozliwość uiszczenia w/w opłat kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.

UWAGA! Zgodnie z art. 40d ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed sporządzaniem i wydawaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

„Art. 40f. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.”

 

DODATKOWE INFORMACJE

I. „Art. 24 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

2. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.

3. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;

2) wyrysów z mapy ewidencyjnej;

3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;

4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;

5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

4. Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.

5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis

3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.”

II. W przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie, opłatę za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i

kartograficznego, wyliczoną w Dokumencie Obliczenia Opłaty, należy uiścić w kasie Urzędu

III. W przypadku prowadzenia sprawy drogą korespondencyjną, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, wyliczoną w dokumencie kwotę należy wpłacić na wskazane w nim konto Urzędu, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu, zamówione dokumenty zostaną wysłane niezwłocznie na wskazany we wniosku adres.

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest doliczana do głównego zamówienia i wynosi odpowiednio:

1) 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;

2) 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;

3) 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

IV. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.* Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

(*) - opłatę skarbową (gdy wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej), należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897).

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

5. Przepisy Konwencji oraz Dyrektyw dotyczących ochrony danych osobowych w tym Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).