Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO i KARTOGRAFICZNEGO (materiałów innych niż wymienionych w kartach usług 03, 04, 05 i 06) (GK-07)

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO i KARTOGRAFICZNEGO (materiałów innych niż wymienionych w kartach usług GK-03, GK-04, GK-05 i GK-06) (GK-07)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 
Załączniki:

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (pok. 106), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można uzyskać od numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 42, 44

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Na miejscu: od ręki (w przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie)

2. Drogą korespondencyjną do 30 dni od daty zarejestrowania wpływu wniosku do Urzędu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Udostępnienie danych

 

OPŁATY

1.Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020.

Istnieje mozliwość uiszczenia w/w opłat kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.

2. Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo  należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

„Art. 40f. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.”

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Formularze do pobrania: 

pdf 25Wniosek

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r.  poz. 1629 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897).

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r.  Nr 187, poz. 1330).