Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

WYDAWANIE KOPII ARKUSZA MAPY EWIDENCYJNEJ W POSTACI DRUKOWANEJ (GK-04)

WYDAWANIE KOPII ARKUSZA MAPY EWIDENCYJNEJ W POSTACI DRUKOWANEJ (GK-04)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25Wniosek

 Załączniki:

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  (pok. 106), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 40, 42, 43, 44

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Na miejscu: od ręki (w przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie) w sprawach skomplikowanych do 3 dni roboczych.

2. Drogą korespondencyjną do 30 dni od daty zarejestrowania wpływu wniosku do Urzędu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie dokumentu.

 

OPŁATY

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020.

Istnieje mozliwość uiszczenia w/w opłat kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.

2. Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo  należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

„Art. 40f. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.”

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).