Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ (GK-02)

ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ (GK-02)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25Wniosek 

Załączniki:

•Dokumenty potwierdzające, że zgłaszający pracę jest uprawniony do wykonywania prac geodezyjnych tj. uprawnienia zawodowe o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (do wglądu) oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (pok. 106), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 40, 42, 43, 44

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40 a ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust.8.

 

OPŁATY

1. Przy wykonywaniu prac geodezyjnych i sprzedaży kopii mapy zasadniczej opłaty są naliczane zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897).

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020.

Istnieje mozliwość uiszczenia w/w opłat kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego..

2. Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo  należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

UWAGA! Zgodnie z art. 40d ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1

 

Formularze do pobrania:

 pdf 25Wniosek

 

TRYB ODWOŁAWCZY

„Art. 40f. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.”

„Art. 12b. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów przekazanych przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897).

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924).

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.(Dz. U. z 2014 r, poz. 917).

10. Dział IV Załącznika nr 1 do Zarządzenia Starosty Piskiego nr 4/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia standardu technicznego opracowania i przekazywania do zasobu wyników wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przygotowania opracowań projektowych, przekładanych do koordynacji uzgodnień.

11. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).