Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU (GK-01)

KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU (GK-01)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25Wniosek

Załączniki:

1. Co najmniej 2 egzemplarze projektu zawierającego propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczoną na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapa do celów projektowych).

2. W celu usprawnienia uzgodnień do wniosku można załączyć dodatkowo:

a) Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu lokalizacji realizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gdzie plan istnieje i obowiązuje (dotyczy inwestycji wymagających pozwolenia na budowę).

b) Aktualne warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu lub warunki techniczne przebudowy sieci w przypadku zmiany usytuowania lub zmiany danych zawartych w geodezyjnej ewidencji sieci, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami.

3. Oryginał (lub poświadczona kopia) pełnomocnictwa od inwestora lub projektanta z dołączonym dowodem wniesienia opłaty skarbowej, w przypadku, gdy z wnioskiem o uzgodnienie występuje pełnomocnik.

Pełnomonictwo podlega oplacie skarbowej - 17,00 zł  OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  (pok. 106), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 40, 42, 43, 44

  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 1 miesiąca, w przypadkach skomplikowanych do 2 miesiący.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Protokół z narady koordynacyjnej.

 

OPŁATY

1. Wielkość opłat ustalana jest INDYWIDUALNIE na podstawie załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897).

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020.

Istnieje mozliwość uiszczenia w/w opłat kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.

2. Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo  należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

UWAGA! Zgodnie z art. 40d ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

„Art. 40f. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.”

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Formularze do pobrania:

pdf 25Wniosek

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjno i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r.  Nr 263, poz. 1572).

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133).

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462 ze zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.(Dz. U. z 2014, poz. 917).

7. Dział IV Załącznika nr 1 do Zarządzenia Starosty Piskiego nr 4/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia standardu technicznego opracowania i przekazywania do zasobu wyników wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przygotowania opracowań projektowych, przekładanych do koordynacji uzgodnień.

8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).