Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KD-16 Uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy.

UZYSKANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY (KD-16)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK

Załaczniki:

• fotografia
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
• zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów dla instruktorów
• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
• zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem
• dowód wpłaty za wpis do ewidencji OPŁATY


Do wglądu:
dowód osobisty

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy w drodze decyzji administracyjnej.OPŁATY

50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów. Opłatę należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020 .

Istnieje możliwość płacenia kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 


DODATKOWE INFORMACJE

Instruktorem jest osoba, która:
1) posiada prawo jazdy:
   a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A
   b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami  ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B
   c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii
2) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem
3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
5) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
   a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
   b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
   c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
   d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
   e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu
   f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
8) jest wpisana do ewidencji instruktorów.
Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania legitymacji instruktora nauki jazdy jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora.

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK

 

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 978).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1791).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 t.j.).