Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KD-15 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW (KD-15)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK

Załaczniki:
dowód wpłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

 

OPŁATY

• 500 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
Opłatę należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin  25 8369 0008 7109 1822 2000 0020

Istnieje możliwość płacenia kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego. 

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
   a) salę wykładową
   b) pomieszczenie biurowe
   c) plac manewrowy
   d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy
2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania
3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia
4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 978).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r, w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016, poz. 327).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz 1827 ze zm.)
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829).