Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KD-14 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich zakresu.

UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW W ZWIĄZKU Z POSZERZENIEM ICH ZAKRESU (KD-14)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK

Załączniki:
• kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów (oryginał do wglądu)
• kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (oryginał do wglądu)
• dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej OPŁATY


Do wglądu:
• dowód osobisty.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Referat Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

 

OPŁATY

• 48 zł – opłata skarbowa za wydane uprawnienie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji odmawiającej zmiany uprawnień wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania diagnosty.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1260 j.t. ).
• Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014r. poz. 768).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U. z 2014r., poz. 1836).