Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KD-12 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW (KD-12)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25 WNIOSEK

 

Załączniki:

pdf 25OŚWIADCZENIE oświadczenie 
• dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

 

OPŁATY

412,00  zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, 
• 206,00 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów polegającą na poszerzeniu jego zakresu.
• 17,00 zł. -  opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo

Opłaty skarbowe należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Warunki jakie spełniać musi przedsiębiorca wnioskujący wpis do rejestru:
1) musi posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2) nie może w stosunku do niego zostać otwarta likwidacja lub nie może być ogłoszona upadłość
3) nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom- dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej
4) musi posiadać wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań
5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
6) zatrudnia uprawnionych diagnostów
Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

 

Formularze do pobrania:

pdf 25 WNIOSEK

pdf 25OŚWIADCZENIE

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 ze zm.).
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829 t.j.).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006r. Nr 40 poz. 275).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2264).
________________________________________