Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KD-09 Zgłaszanie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy.

ZGŁASZANIE ZMIAN W ZAŚWIADCZENIU NA KRAJOWE PRZEWOZY WŁASNE OSÓB I RZECZY (KD-09)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK

Wniosek o zmianę danych w zaświadczeniu potwierdzającym wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju 

Załączniki:
pdf 25WYKAZ POJAZDÓW

wykaz pojazdów samochodowych zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, nr VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdami 
• dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia OPŁATY


W przypadku wniosku o zmianę zaświadczenia wydanego przez inny organ dodatkowo:
• kserokopia posiadanego zaświadczenia
pdf 25OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZATR. KIEROWCÓW

oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne i wypisów (ilość wypisów zależy od ilości zgłoszonych pojazdów).


OPŁATY

Opłata za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) z powodu zmiany danych w nim zawartych wynosi 25 zł za zaświadczenie i 10 zł za każdy wypis.
Opłata za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu wynosi:
• 25 zł za wymianę zaświadczenia,
• 10 zł za wymianę każdego wypisu,
• 100 zł za każdy kolejny pojazd.
Opłaty wnoszone są przed odbiorem odpowiednich dokumentów.
Opłatę należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020

Istnieje możłiwość płacenia kartą płątniczą w kasie Starostwa Powiatowego.

 Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie zmiany danych przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych, zbycie pojazdu i zastąpienie go innym), a nie powodują zwiększenia ilości pojazdów należy złożyć stosowną informację.

 

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1907 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 2014r., poz. 961).