Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KD-08 Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy.

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB I RZECZY (KD-08)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju 


Załączniki:
pdf 25OŚWIADCZENIE O ZAM. ZATRUDN. KIEROWCÓW

oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy
pdf 25WYKAZ POJAZDÓW

wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdami (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
• dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia OPŁATY

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne i wypisów (ilość wypisów zależy od ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia).

 


OPŁATY

Opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 500 zł.
Opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 100 zł za każdy wypis.
Opłaty wnoszone są przed odbiorem odpowiednich dokumentów.
Opłatę należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020.

Istnieje możliwość płacenia kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.


TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego.DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie zmiany danych przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zaświadczenia w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zaświadczeniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o jego zmianę. W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych, zbycie pojazdu i zastąpienie go innym, sprzedaż pojazdu), a nie powodują zwiększenia ilości pojazdów, należy złożyć stosowną informację.

 

 

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK  

pdf 25OŚWIADCZENIE O ZAM. ZATRUDN. KIEROWCÓW  

pdf 25WYKAZ POJAZDÓW

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 poz. 1907 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 2014r., poz. 961).