Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KD-04 Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym.

UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM (KD-04)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK


Załączniki:

pdf 25OŚWIADCZENIE OS. ZARZĄDZ. TRANSPORTEM

oświadczenie osoby zarządzającej transportem
• kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem
• dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 9 000 EURO na pierwszy pojazd zgłoszony do licencji i po 5000 EURO na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji. Sytuację finansową, potwierdza się:
    • rocznym sprawozdaniem finansowym
   • dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami
    • dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych
    • dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych
    • dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości
pdf 25OŚWIADCZENIE O NIEKARALANOŚCI

oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji 
pdf 25OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZATR. KIEROWCÓW

oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy 
pdf 25WYKAZ POJAZDÓW

wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem
• dowód wpłaty za wydanie licencji OPŁATY


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

 

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym.


OPŁATY

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym pobiera się następujące opłaty:
okres ważności licencji w latach od 2 do 15 lat powyżej 15 do 30 lat powyżej 30 do 50 lat - opłata w zł odpowiednio: 700 zł, 800 zl,  900 zł.
Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11% odpowiedniej opłaty jak za udzielenie licencji.
Opłatę należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020

Istnieje możłiwość płacenia kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 


DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia. Właściwość miejscowa: w sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą licencję wydaje organ właściwy dla miejsca zamieszkania.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK  

pdf 25OŚWIADCZENIE OS. ZARZĄDZ. TRANSPORTEM 

pdf 25 OŚWIADCZENIE O NIEKARALANOŚCI 

pdf 25OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZATR. KIEROWCÓW  

pdf 25WYKAZ POJAZDÓW

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016r. poz. 1907 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 916).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 713).