Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KD-02 Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO
W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY (KD-02)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK 

Załączniki:

pdf 25OŚWIADCZENIE.ZARZĄDZAJĄCY

oświadczenie osoby zarządzającej transportem 

•kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem

•dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 EUR. Sytuację finansową, potwierdza się:

• rocznym sprawozdaniem finansowym

• dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami

• dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych

• dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych

• dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości

•oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji

 •dowód wpłaty za wydanie licencji OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 

OPŁATY

Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się następujące opłaty:
okres ważności licencji w latach od 2 do 15 lat powyżej 15 do 30 lat powyżej 30 do 50 lat opłata odpowiednio w zł: 800 900 1000.
Opłatę należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020

Istnieje mozłiwość placenia kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.


Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
Właściwość miejscowa: w sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą licencję wydaje organ właściwy dla miejsca zamieszkania.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK 

pdf 25OŚWIADCZENIE.ZARZĄDZAJĄCY

 


PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016r. poz. 1907 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 916).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 713).