Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KP-11 Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego.

WYMIANA PRAWA JAZDY W CELU UMIESZCZENIA WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB UKOŃCZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO (KP-11)

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK

Załączniki:
• wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków
• kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego
• kopia orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia lekarskiego) stwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• obustronna kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

Do wglądu:
• oryginał dowodu osobistego
• oryginał prawa jazdy
• oryginał orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia lekarskiego)
• oryginał orzeczenia psychologicznego
• oryginał świadectwa kwalifikacji zawodowej


Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:
• oryginał dowodu osobistego,
• dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymiana lub odmowa wymiany prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY

Opłatę należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Osnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020, w wysokości 100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Istnieje możliwość płacenia kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego.


DODATKOWE INFORMACJE

1. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy są zobowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminach określonych w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 17.11.2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006r. nr 235 poz. 1701)
2. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami, prawa jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis wydaje się na okres 5 lat liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego,
3. Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie wykonującej przewóz drogowy różnymi rodzajami pojazdów dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E stanowi podstawę do uzyskania wpisu w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy.
WAŻNE INFORMACJE: kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009r. zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.
Pozostali kierowcy mają obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej a każde następne badania w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego.
Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Wydziale Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 30, 32, 33, 34, 35 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
UWAGA: w zakresie odbioru dokumentów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl

 

Formularze do pobrania:

pdf 25 WNIOSEK

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2017r., poz. 978 t.j.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t.j. )
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 t.j.)
• oraz przepisy wykonawcze.