Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KP-10 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy.

WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ NA POLSKIE PRAWO JAZDY (KP-10)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK 

Załączniki:
• wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków
• obustronna kserokopia zagranicznego prawa jazdy
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
• oryginał tłumaczenia prawa jazdy sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w przepisach unijnych w sprawie praw jazdy)
• kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY


Do wglądu:
• oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu a w przypadku cudzoziemca oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy
• oryginał prawa jazdy


Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:
• oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu a w przypadku cudzoziemca oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy
• zagraniczne prawo jazdy do zwrotu


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie,Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UWAGA: osoby ubiegające się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, przedkładają wskazane dokumenty w Urzędzie w celu wygenerowania profilu Kandydata na Kierowcę umożliwiającego poddanie się egzaminowi państwowemu z części teoretycznej w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymiana zagranicznego prawa jazdy lub odmowa wymiany następuje w drodze decyzji administracyjnej.OPŁATY

Opłatę należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020, w wysokości 100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Istnieje mozłiwośc płacenia kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej wymiany prawa jazdy wydanego za granicą przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego.


DODATKOWE INFORMACJE

O wymianę prawa jazdy wydanego za granicą może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.
Na terytorium RP odpowiednim pojazdem może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:
1. państwo członkowskie Unii Europejskiej - w okresie ważności prawa jazdy,
2. państwo będące stroną konwencji o ruchu drogowym lub państwo trzecie, którego wzór zgodny jest z wzorem określonym w konwencji - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, jednak nie dłużej niż przez okres ważności prawa jazdy.
Polskie prawo jazdy można otrzymać po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy. Jeżeli prawo jazdy nie jest zgodne z wzorem określonym w konwencji dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego dokumentu jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.
Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne ograniczenie to uwzględnia się w wydanym prawie jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność, w celu wymiany prawa jazdy, należy dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.
Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Wydziale Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 30, 32, 33, 34, 35 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
UWAGA: w zakresie odbioru dokumentów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2017r., poz.978 t.j.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t.j.)
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 t.j.)
• oraz przepisy wykonawcze.