Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KP-09 Uzyskanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych.

UZYSKANIE PRAWA JAZDY W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH (KP-09)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK


Załączniki:
• wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków
• orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu)
• obustronna kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY


Do wglądu:
• oryginał dowodu osobistego
• oryginał prawa jazdy


Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:
• oryginał dowodu osobistego
• dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotuMIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie lub odmowa wydania wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 


OPŁATY

Opłatę komunikacyjną w wysokości 100,00 zł, oraz opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020.

Istnieje możliwość płacenia kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
O wydanie wtórnika prawa jazdy może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.
Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z uzyskaniem wtórnika prawa jazdy można uzyskać Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Wydziale Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 30, 32, 33, 34, 35 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
UWAGA: na życzenie Klienta istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu we wniosku należy podać swoje dane kontaktowe.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2017r., poz. 978 t.j.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t.j.
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 t.j.)
• oraz przepisy wykonawcze.