Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KP-06 Wymiana lub uzyskanie wtórnika prawa jazdy po zatrzymaniu za brak ważności dokumentu.

WYMIANA LUB UZYSKANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY PO ZATRZYMANIU ZA BRAK WAŻNOŚCI DOKUMENTU (KP-06)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK 

Załączniki:
• wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków
• oryginał orzeczenia psychologicznego potwirdzającego brak przeciwskazań do kierowania pojazdami dotyczy kategorii: C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D1+E, D+E prawa jazdy
• kserokopia pokwitowania o zatrzymaniu prawa jazdy
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
• oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (w przypadku zatrzymania terminowego prawa jazdy)

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY


Do wglądu:
• oryginał pokwitowania o zatrzymaniu prawa jazdy
• oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:
• oryginał dowodu osobistego,
• oryginał pokwitowania z policji o zatrzymaniu prawa jazdy.

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymiana lub wydanie prawa jazdy, a także odmowa wymiany lub wydania prawa jazdy następują w drodze decyzji administracyjnej.

 

OPŁATY

Opłatę komunikacyjną należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020 , w wysokości:
• 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

Istnieje możliwość płacenia kartą płatnicza w kasie Starostwa Powiatowego.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.DODATKOWE INFORMACJE

Prawa jazdy wydane przed 01.07.1999r (oraz wydane po tym dniu na blankietach starego typu) straciły ważność z dniem 30.06.2006r.

Dokumenty nie wymienione w wyznaczonym terminie podlegają wymianie w dowolnym czasie.

O wymianę lub o wydanie wtórnika prawa jazdy po zatrzymaniu za brak ważności może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.
Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Wydziale Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 30, 32, 33, 34, 35 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W zakresie uzyskania prawa jazdy można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru prawa jazdy na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu we wniosku należy podać swoje dane kontaktowe.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2017r., poz.978 t.j.
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t.j.)
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 t.j.)
• oraz przepisy wykonawcze.