Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KP-05 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów.

ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY PO ZAKOŃCZENIU OBOWIĄZYWANIA ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW (KP-05)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK  

 

Załączniki:

• Oryginał dowodu uiszczenia opłaty ewidencyjnej

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY


Do wglądu:
• oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu.


Do odbioru należy przedstawić:
• oryginał dowodu osobistego

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, jeżeli zatrzymane prawo jazdy jest ważne, a orzeczony zakaz trwał do 12 m-cy. W przypadku, jeżeli orzeczony zakaz trwał powyżej 12 m-cy, zwrot następuje po zaliczeniu egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje.

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zwrot lub odmowa zwrotu zatrzymanego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

OPŁATY

Za zwrot zatrzymanego prawa jazdy pobierana jest opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł. Opłatę nalezy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym Ośno o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020.

Istnieje możliwość płacenia kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli zatrzymane prawo jazdy straciło ważność, w celu zwrotu prawa jazdy należy złożyć dokumenty jak w przypadku wymiany prawa jazdy. Wówczas termin załatwienia sprawy wydłuża się o czas produkcji prawa jazdy. Wniosek o wymianę prawa jazdy można złożyć po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Wydziale Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 30, 32, 33, 34, 35 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2017r., poz.978 t.j.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t.j.)
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 t.j.)
• oraz przepisy wykonawcze.