Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KP-02 Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy.

UZYSKANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY (KP-02)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK

Załączniki:
• wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
• kserokopia krajowego prawa jazdy
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

Do wglądu:
• oryginał dowodu osobistego
• oryginał ważnego krajowego prawa jazdy


Do odbioru należy przedstawić:
oryginał dowodu osobistego

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie dłuższy niż 3 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.OPŁATY

Opłatę komunikacyjną należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020, w wysokości:
• 35,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 35,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

Istnieje możliwość płacenia kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Wydziale Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 30, 32, 33, 34, 35 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się do aktualnego krajowego prawa jazdy na okres 3 lat od daty wydania. Jeżeli ważność krajowego prawa jazdy upływa wcześniej, datę ważności międzynarodowego prawa jazdy skraca się do daty ważności krajowego prawa jazdy.
Międzynarodowe prawo jazdy uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym wraz z krajowym prawem jazdy.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25 WNIOSEK

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 


PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j,).
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j,).
________________________________________