Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-25 Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu.

ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY POJAZDU (KR-25)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25 ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY

 

Załączniki:
kopia dokumentu, na podstawie którego dokonano zbycia pojazdu

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY


Do wglądu:
• dowód osobisty
• oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopia potwierdzona podpisem, datą i pieczęcią osoby upoważnionej
• oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia potwierdzona przez osobę upoważnioną (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis stosownej adnotacji w przedstawiany dokument potwierdzący zbycie pojazdu (np. umowa, faktura itd.)

 


OPŁATY

Zwolnione z opłat.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Fakt sprzedaży pojazdu należy zgłosić w Wydziale Komunikacji w terminie 30 dni od daty sprzedaży.

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Wydziale Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 30, 34, 35 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
W zakresie rejestracji pojazdów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl

 

Formularze do pobrania:

pdf 25 ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 


PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1038 ze zm.).
________________________________________