Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-24 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU (KR-24)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25 WNIOSEK

 

Załączniki:
oryginał dowodu rejestracyjnego
• oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

 

Do wglądu:
• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
• tablice rejestracyjne do depozytu
• dowód osobisty
• oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


TERIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

OPŁATY

Opłatę komunikacyjną należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim O/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020, w wysokości:
• 80,00 zł za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy,
• w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
- 4 zł - od 3 do 12 miesiąca,
- 2 zł - od 13 do 24 miesiąca,
- 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

Istnieje możliwość płacenia kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Wydziale Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 30,32,33,34,35 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza: kartę pojazdu, jeżeli była wydana; decyzje o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu może ulec skróceniu. Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.
W zakresie rejestracji pojazdów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl

 

Formularze do pobrania:

pdf 25 WNIOSEK

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 


PODSTAWA PRAWNA

  • • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zmianami).
    • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004r. Nr 285. poz. 2856 ze zm.)