Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-23 Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, VAT, HAK, TAXI, L.

UZYSKANIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM: GAZ, VAT, HAK, TAXI, L (KR-23)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK

Załączniki:
• oryginał dowodu rejestracyjnego
• oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
• oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, stanowiącego podstawę dokonania stosownych adnotacji
• oryginał faktury VAT lub rachunku za montaż instalacji gazowej (dotyczy adnotacji "GAZ")
• oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (dotyczy adnotacji "GAZ")

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

 

Do wglądu:
• dowód osobisty
• oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopia potwierdzona podpisem, datą i pieczęcią osoby upoważnionej


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis odpowiedniej adnotacji w dowód rejestracyjny i kartę pojazdu.

 

OPŁATY

Zwolnione z opłat.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku wnioskowania o wpisanie adnotacji "GAZ" nie jest wymagane przedstawienie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym.
Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Wydziale Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 30,32,33,34,35 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W zakresie rejestracji pojazdów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl

 

Formularze do pobrania:

pdf 25 WNIOSEK

pdf 25PEŁNOMOCNICTWOPODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016r., poz. 1038 ze zmianami).