Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-22 Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

NADANIE W POJEŹDZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ (KR-22)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

pdf 25WNIOSEK

 

Załączniki:
• oryginał dowodu rejestracyjnego
• oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
• oryginał opinii rzeczoznawcy samochodowego jeżeli cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego
• oryginał dowodu własności ramy, podwozia jeżeli dokonano wymiany tych elementów na odpowiednio ramę, podwozie bez numeracji fabrycznej
• oryginał postanowienia prokuratora lub zaświadczenie z policji dotyczące odzyskania pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
• oryginał dowodu własności w przypadku nabycia pojazdu w drodze licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
• oryginał prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego prawo własności pojazdu jeżeli cecha identyfikacyjna pojazdu uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY


Do wglądu:
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej
• dowód osobisty
• oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o nadaniu numerów identyfikacyjnych lub wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej.

 


OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o nadaniu numerów identyfikacyjnych lub wykonaniu tabliczki - 10 zł.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 


DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Wydziale Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 30, 32, 33, 34, 35 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Decyzję wydaje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu. Decyzję wyrażającą zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej wydaje się na wniosek właściciela pojazdu w przypadku braku, zniszczenia lub utraty tabliczki znamionowej lub w przypadku utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie cech identyfikacyjnych.W zakresie rejestracji pojazdów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl 

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 


PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 1038 ze zmianami).