Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-18 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicę.

WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU JEGO SPRZEDAŻY ZA GRANICĘ (KR-18)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK  


Załączniki:
• dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę
• oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań dot. zbycia pojazdu lub kopie dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą (dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego)
pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY


Do wglądu:
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej
• oryginał dowodu osobistego
• oryginał zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
• oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oryginał zaświadczenia o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej jego rejestracji.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wyrejestrowanie pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu - 10,00 zł.

Opłata za pełnomocnictwo - 17,00 zł
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Wydziale Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 30, 32, 33, 34, 35 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W zakresie rejestracji pojazdów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl 

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK  

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz.1038 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r., poz. 1088 ze zmianami).
• Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1088 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz.U. z 2010r. Nr 75, poz. 476).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zmianami).