Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-17 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów.

WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU PRZEKAZANIA DO STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW (KR-17)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK

 

Załączniki:

• oryginał zaświadczenia, lub równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie, wraz z tłumaczeniem na język polski o demontażu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, (zespołu pojazdu posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy)
• oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
• oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana
• tablicę(e) rejestracyjne
• w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

 

Do wglądu:

• dowód uiszczenia opłaty skarbowej
• oryginał dowodu osobistego
• oryginał zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
• oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oryginał zaświadczenia o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela.
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Referat Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wyrejestrowanie pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu - 10 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego.

 


DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Referacie Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 32 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W zakresie rejestracji pojazdów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl

Na życzenie Klienta istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu we wniosku należy podać swoje dane kontaktowe.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 


PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1137 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2014r., poz.1522 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2014r., poz. 1727 ze zmianami).
• Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 140 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz.U. z 2010r. Nr 75, poz. 476).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 ze zmianami).