Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-13 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia.

UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZAGUBIENIA (KR-13)

 


WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK 

 


Załączniki:
• oryginał dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)
• oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana
• oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o zagubieniu tablic(y)
• pozostałą tablicę rejestracyjną w przypadku kiedy właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko jednej z dwóch tablic - w momencie składania wniosku - urzędnik stwierdza, czy przedstawiona tablica spełnia wymagania rozporządzenia oraz do odbioru w celu ponownej legalizacji obu tablic

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

 

Do wglądu:
• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
• oryginał dowodu osobistego
• oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oryginał zaświadczenia o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS


Do odbioru wtórnika tablicy rejestracyjnej należy przedstawić następujące dokumenty:
• oryginał dowód rejestracyjny
• oryginał kartę pojazdu jeżeli była wydana
• tablicę rejestracyjną

UWAGA: wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw. "białych"MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110 - parter), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta.
UWAGA: na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu może ubiegać się o wydanie dla pojazdu tablic tymczasowych i pozwolenia czasowego.


OPŁATY

Opłatę komunikacyjną należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020 w wysokości:
• 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - wtórnik jednej tablic, w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
• 93,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 92,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - wtórnik dwóch tablic w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
• 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - w przypadku motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego,
• 43,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 42,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - w przypadku motoroweru.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

 

DODATKOWE INFORMACJE

W zakresie rejestracji pojazdów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz.1038 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r., poz. 1088 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 1084 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r. poz. 681 ze zm.).