Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-12 Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM POJAZDU (KR-12)

 


WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK 


Załączniki:
• oryginał dowodu rejestracyjnego
• oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
• oryginał dokumentu potwierdzający wnioskowane zmiany w dowodzie rejestracyjnym

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

 

Do wglądu:
• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
• dowód osobisty
• oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON do wglądu (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopia potwierdzona podpisem, datą i pieczęcią osoby upoważnione


Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:
• oryginał dowodu rejestracyjnego
• oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
• dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110 - parter), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie dowodu rejestracyjnego zawierającego aktualne dane.OPŁATY

Opłatę komunikacyjną należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020 , w wysokości 54.00 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna).
Za zawiadomienie i załączniki nie pobiera się opłat.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

 

DODATKOWE INFORMACJE


W zakresie rejestracji pojazdów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl

Na życzenie Klienta istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu we wniosku należy podać swoje dane kontaktowe.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO


PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zmianami).
• Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r. poz. 681 ze zm.).