Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-11 Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego.

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA WPIS KOLEJNEGO TERMINU BADANIA TECHNICZNEGO (KR-11)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK  

Załączniki:
• oryginał dowodu rejestracyjnego
• oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
• oryginał wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego,

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

Do wglądu:
• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
• dowód osobisty
• oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:
• oryginał dowodu rejestracyjnego
• oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
• dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie
• w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 
• oryginał wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110 - parter), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie "nowego" dowodu rejestracyjnego.


OPŁATY

Opłatę komunikacyjną należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020, w wysokości:
• 54.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 54,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - dotyczy przypadku gdy właściciel nie wnosi o wydanie pozwolenia czasowego
• 73.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 72,50 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - dotyczy przypadku gdy termin aktualnego badania technicznego znajduje się na zaświadczeniu ze stacji kontroli pojazdów a właściciel wnosi o wydanie pozwolenia czasowego,
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu. Na okres niezbędny do wyprodukowania dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu może uzyskać pozwolenie czasowe. W zakresie rejestracji pojazdów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl

Na życzenie Klienta istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu we wniosku należy podać swoje dane kontaktowe.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK  

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r. poz. 1038 ze zmianami).
• Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz.1827 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r. poz. 681 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2016r. poz. 1038 ze zmianami).