Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-10 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty.

UZYSKANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO W PRZYPADKU JEGO UTRATY (KR-10)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK 

 

Załączniki:
• stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań dotyczące okoliczności utraty dokumentu
• oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
• pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

WAŻNE! Pojazd musi posiadać ważne badanie techniczne.


Do wglądu:
• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
• dowód osobisty
• oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej


Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:
• oryginał pozwolenia czasowego
• oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
• oryginał dowodu osobistego
• w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 
• dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenieMIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110 - parter), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.OPŁATY

Opłatę komunikacyjną należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020, w wysokości 54.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 54,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

Istnieje możliwość uiszczenia opłaty komunikacyjnej w kasie Starostwa Powiatowego.


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.DODATKOWE INFORMACJE

Na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe. W zakresie rejestracji pojazdów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl

Na życzenie Klienta istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu we wniosku należy podać swoje dane kontaktowe.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 


PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 1038 ze zmianami).
• Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r. poz. 681 ze zm.).