Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-08 Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

ODBIÓR ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO KR-08

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 WNIOSEK   

Załączniki:
• oryginał pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego
• oryginał dokumentu potwierdzającego ustanie przyczyn zatrzymania dowodu rejestracyjnego

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

Do wglądu:
• dowód osobisty
• oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopia potwierdzona podpisem, datą i pieczęcią osoby upoważnionej

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110 - parter), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

 

OPŁATY

Brak.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

 

DODATKOWE INFORMACJE

W zakresie rejestracji pojazdów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu we wniosku należy podać swoje dane kontaktowe.

 

Formularze do pobrania:

WNIOSEK   

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1038 ze zmianami).
• Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
• Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681).