Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-07 Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny).

ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (WYMIANA POZWOLENIA CZASOWEGO NA DOWÓD REJESTRACYJNY) KR-07

 

WYMAGANE DOKUMENTY

• oryginał pozwolenia czasowego (jeżeli było wydane)
• oryginał karty pojazdu (jeżeli była wydana)


WAŻNE! W dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazd musi mieć ważne badania techniczne.

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

Jeżeli przy składaniu wniosku dołączone było pełnomocnictwo i jest wciąż ważne, nie trzeba kolejnego pełnomocnictwa.

 

Do wglądu:
• dowód osobisty
• oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej
• dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110 - parter), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin. 

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie dowodu rejestracyjnego.

 
OPŁATY

Opłaty za dowód rejestracyjny pobierane są przy składaniu wniosku w sprawie.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Formularze do pobrania:

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1038 ze zmianami).
• Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
• Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681).