Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-05 Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie (typu SAM).

REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM) (KR-05)

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK  pdf 25PEŁNOMOCNICTWOWYMAGANE DOKUMENTY

• Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) 


Załączniki:
• oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu marki SAM
• dopuszczenie jednostkowe pojazdu
• w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 


Do wglądu:
• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
• dowód osobisty
• oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej
• oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia potwierdzona przez upoważnioną osobę (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)


Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:
• oryginał pozwolenia czasowego
• oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
• oryginał dowodu osobistego
• w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

• dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Wydziale Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 35 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

 

Godziny przyjmowania interesantów w Wydziale Komunikacji:

Poniedziałek: 8.00 - 16.30

Wtorek: 7.30 - 15.00

Środa: 7.30 - 15.00

Czwartek: 7.30 - 15.00

Piątek: 7.30 - 14.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

 

OPŁATY

Opłatę komunikacyjną należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Zachodnim WBK o/Sulęcin 27 1090 1115 0000 0001 1126 6735, w wysokości:
• 180.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) -
w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 121.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -
w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;
• 111.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -
w przypadku motorowerów.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.


TRYB ODWOŁAWCZY

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu. W zakresie rejestracji pojazdów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl – przycisk

Na życzenie Klienta istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu we wniosku należy podać swoje dane kontaktowe.


PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2014r., poz. 1522 ze zmianami).
• Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23).
• Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz.783 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r. poz. 681 ze zm.).