Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-03 Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej.

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ (KR-03)

  

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK 


Załączniki:
• oryginał dowodu własności pojazdu - faktura
• dowodu odprawy celnej przywozowej
• w przypadku pojazdu wprowadzonego na terytorium RP przed 1.01.2016r. oryginał dowodu wpłaty, zawierający dane identyfikacyjne osoby lub podmiotu wprowadzającego pojazd na terytorium RP oraz cechy identyfikacyjne pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy) potwierdzający dokonanie opłaty w wysokości 500 zł (dot. pojazdu zaliczonego do kat M1 oraz N1) na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej lub oryginał oświadczenia wprowadzającego pojazd o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów albo faktury zawierającej takie oświadczenie
• oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

Do wglądu:
• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
• dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych)
• oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej
• oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia potwierdzona przez upoważnioną osobę (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)


Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:
• oryginał pozwolenia czasowego
• oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
• oryginał dowodu osobistego
• w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego
z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) 
• dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110 - parter), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

 

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

 

OPŁATY

Opłatę komunikacyjną należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie O/Sulęcin25 8369 0008 7109 1822 2000 0020 , w wysokości:
• 256.00 zł (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) – w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 180.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) – w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 121.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;
• 111.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku motorowerów.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Przy braku dołączonego do wniosku o rejestrację pojazdu dowodu odprawy celnej przywozowej dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji po złożeniu przez właściciela oświadczenia (oświadczenie generowane z systemu w trakcie rejestracji pojazdu), że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu, a dokument ten zostanie złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.
Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek dotyczący przedstawienia dowodu wpłaty na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 01 stycznia 2006 r.
NR KONTA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

 

Rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu. W zakresie rejestracji pojazdów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu we wniosku należy podać swoje dane kontaktowe.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1038 ze zmianami).
• Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
• Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681).