Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KR-01 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI (KR-01) 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK

 

Załączniki:
oryginał dowodu własności pojazdu,

Dokument potwierdzający własność pojazdu - faktura VAT


• oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,

Karty pojazdu nie mają motorowery, przyczepy, naczepy


• w przypadku pojazdu wprowadzonego na terytorium RP przed 1.01.2016 r. oryginał oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub oświadczenie na fakturze zakupu pojazdu,


• oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji wraz z "oświadczeniem o danych i innformacjach o pojeżdzie niezbędnych do rejestracji pojazdu i ewdencji pojazdów"


• oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju samochodu osobowego nabytego wewnątrz wspólnotowego lub braku obowiązku zapłaty tej akcyzy,

Wydruk ze strony E-ZEFIR lub oświadczenie salonu sprzedaży o posiadaniu dokuemntu potwierdzajacego zaplatę akcyzy

UWAGA - akcyzie podlegają samochody osobowe i czterokołowe np. quad

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY


Do wglądu:
• oryginał dowodu osobistego
• aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną)

• zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  CEiDG (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej


Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:
• oryginał pozwolenia czasowego
• oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
• oryginał dowodu osobistego
• w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 
• dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110 - parter), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

 

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu oraz wydanie:

- tablic rejestracyjnych

- pozwolenia czasowego, ważnego 30 dni

- nalepki na przednią szybę (dotyczy samochodów, autobusów i ciągników samochodowych)

 

OPŁATY

Opłatę komunikacyjną należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym Ośno/O. Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020 w wysokości:
• 180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) – w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;
• 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku motorowerów.


Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu. W zakresie rejestracji pojazdów można skorzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.powiatsulecinski.pl 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu we wniosku należy podać swoje dane kontaktowe.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO 

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1038 ze zmianami).
• Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
• Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681).