Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

OŚ-14 Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach a i b rozporządzenia rady (we) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

REJESTR ZWIERZĄT GATUNKÓW WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKACH A I B ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 338/97 Z DNIA 9 GRUDNIA 1996 R. W SPRAWIE OCHRONY GATUNKÓW DZIKIEJ FAUNY I FLORY W DRODZE REGULACJI HANDLU NIMI (OŚ-14)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

Załączniki: 

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:                                                                                                                            kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju                            ,                                                                                    •kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo                                                                                      •kserokopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo                                                                                                                                                                                                    •kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia,                                                                         Wyżej wymienione kopie dokumentów powinny być, zaopatrzone w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, pieczęć i podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (I piętro, pok.nr 208), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. ochrony środowiska - tel. (95) 755 52 43-46, wew. 25, ul. Lipowa 18a, pok. 208.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie do 1 miesiąca od dnia zlożenia wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie.

 

OPŁATY

Opłatę skarbową za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt w wysokości 26,00 zł  należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Sulęcin albo przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

 

DODATKOWE INFORMACJE                                                                                                                          Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.

W  związku z tym, iż językiem urzędowym organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne jest język polski, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia przetłumaczonych dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia zwierząt, które mają zostać wpisane do rejestru. Tłumaczenie z języka obcego na język polski winno być poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Formularze do pobrania:

PODSTAWA PRAWNA                                                                                                                                                    • Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.).