Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

OŚ-13 Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMIN, NIEBĘDĄCYCH GRUNTAMI LEŚNYMI (OŚ-13)

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

pdf 25WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

Załączniki:

Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na nieruchomości;

Zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz gdy wniosek nie jest złożony przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową (w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi), zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym z wyżej wymienionych podmiotów;

Projekt planu:

      - nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lu                                                                                                                                                                                - przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

       • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

       • Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom, jeżeli zostało wydane;

 • pdf 25PEŁNOMOCNICTWO w przypadku wyznaczenia pełnomocnika przez wnioskodawcę 

 Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY                                                                                                                             Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (pok. 208), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. ochrony środowiska - tel. (95) 755 52 43-46, wew. 25, ul. Lipowa 18a, pok. 208.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 1 miesiąca, w przypadkach skomplikowanych do 2 miesiący.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Oględziny terenu.
Decyzja administracyjna - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów lub odmowa zezwolenia.

 

OPŁATY
Uzyskanie pozwolenia zwolnione z opłaty.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Sulęcin albo przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

DODATKOWE INFORMACJE                                                                                                                               Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika ds. ochrony środowiska - tel. (95) 755 52 43-46, wew. 25, ul. Lipowa 18a, pok. 208.

Uwaga: W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie:

1) krzewu albo krzewów rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25m2

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pęłniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków oboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

 7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA                                                                                                                                               Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).