Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

OŚ-12 Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW (OŚ-12)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK .

Załączniki:

oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej wysokości 616,00 zł – za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu)

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeśli  była wymagana, (kserokopia decyzji z klauzulą ostateczności i potwierdzona za zgodność z oryginałem)

pdf 25 PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika przez wnioskodawcę.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY                                                                                                                   Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (I piętro, pok. 208), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. ochrony środowiska - tel. (95) 755 52 43-46, wew. 25, ul. Lipowa 18a, pok. 208.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 1 miesiąca, w przypadkach skomplikowanych do 2 miesiący.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna.

 

OPŁATY

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Sulęcińskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

DODATKOWE INFORMACJE                                                                                                                                  Zasady gospodarki odpadami określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

Organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów  jest:

1)  marszałek województwa:

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
c)  dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;

2)  starosta - w pozostałych przypadkach z tym, że

3)  organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Według art. 45. 1. tej ustawy z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się:

1) osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 (do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, którego aktualna, zmieniona wersja załącznika została opublikowana w Dz.U. z 2008 r., Nr 235, poz. 1614.);

2) osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3;

3) podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (w pozwoleniu tym muszą być uwzględnione warunki przetwarzania odpadów);

4) posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, który jest obowiązany do uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

5) posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1136 ze zm.);

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK 

pdf 25INFORMACJA O ZAWARTOŚCI WNIOSKU

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA                                                                                                                                                    Art. 41 - 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sulęciński z siedzibąw Sulęcinie, ul. Lipowa 18a.
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres: ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 21), którym jest wydanie zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowychb) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowec) żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

osoby te kwestionują prawidłowość danych
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu