Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

OŚ-11 Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji

UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW, ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI (OŚ-11)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

• Wniosek o wydanie pozwolenia 

pdf 25PRZYKŁAD WNIOSKU

pdf 25INFORMACJA O ZAWARTOŚCI WNIOSKU

 

Załączniki:

streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym

kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną).

oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu),

oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

w przypadku wyznaczenia pełnomocnika przez wnioskodawcę 

 Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY                                                                                                                              Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (pok. 208), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. ochrony środowiska - tel. (95) 755 52 43-46, wew. 25, ul. Lipowa 18a, pok. 208.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do jednego miesiąca, w przypadkach skomplikowanych - do dwóch miesięcy.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna.

 

OPŁATY

Opłaty skarbowe:

- za pełnomocnictwo 17,00 zł

- wydanie pozowolenia:

dla dużych przedsiębiorstw - 2011,00 zł

dla przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - 506,00 zł.

W tytule nalezy wpisać: za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w miejscu …...........................(podać miejsce wytwarzania odpadów)

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Sulęcin albo przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Sulęcińskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów, jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

1)   o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

2)   o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest:

- starosta,

- regionalny dyrektor ochrony środowiska - w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych,

- marszałek województwa - w sprawach:

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.

Uwaga - Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.

Zasady prawidłowego postępowania z odpadami określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).

 

Formularze do pobrania:

pdf 25INFORMACJA O ZAWARTOŚCI WNIOSKU

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sulęciński z siedzibąw Sulęcinie, ul. Lipowa 18a.
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres: ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 21), którym jest wydanie zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowychb) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowec) żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

osoby te kwestionują prawidłowość danych
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu