Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

OŚ-09 Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO Z  UWAGI NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA (OŚ-09)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25INFORMACJE O ZAWARTOŚCI ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie – spełniające wymagania określone w art. 152 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

 

Załączniki:

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - jeśli wnioskodawca wyznaczyl pełnomocnika

dowód uiszczenia opłaty skarbowej. OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (pok. 208), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. ochrony środowiska - tel. (95) 755 52 43-46, wew. 25, ul. Lipowa 18a, pok. 208.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie zgłoszenia lub decyzja o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

 

OPŁATY

Opłata skarbowa:

-za przyjęcie zgłoszenia instalacji - 120,00 zł

- za pełnomocnictwo - 17,00 zł
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Sulęcin albo przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

 

Formularze do pobrania:

pdf 25INFORMACJE O ZAWARTOŚCI ZGŁOSZENIA

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA

• Art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sulęciński z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres: ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.), którym jest przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji.
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

osoby te kwestionują prawidłowość danych
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu