Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

OŚ-08 Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji

UZYSKANIE POZWOLENIA NA EMISJĘ PYŁÓW I GAZÓW DO POWIETRZA W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI (OŚ-08)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25INFORMACJA O ZAWARTOŚCI WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZENIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Wniosek o wydanie pozwolenia - spełniający wymagania określone w art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). 

 

Załączniki:

• wypis z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną)

• streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym

• dowód uiszczenia opłaty skarbowej OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (pok. 208), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. ochrony środowiska - tel. (95) 755 52 43-46, wew. 25, ul. Lipowa 18a, pok. 208.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1 miesiąc, w przypadkach skomplikowanych 2 miesiące.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna - pozwolenie na emisję pyłów i gazów.

 

OPŁATY
Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia w wysokości 2011,00 zł dla dużych przedsiębiorstw lub 506,00 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Sulęcin albo przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

DODATKOWE INFORMACJE                                                                                                                        

 

Formularze do pobrania:

pdf 25INFORMACJA O ZAWARTOŚCI WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZENIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

    

PODSTAWA PRAWNA                                                                                                                                                       Art.181 ust. 1 pkt 2, art. 184, art. 188, art. 221, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sulęciński z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres: ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.), którym jest przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji.
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

osoby te kwestionują prawidłowość danych
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu