Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

OŚ-07 Zgłaszanie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi

ZGŁASZANIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH OBEJMUJĄCEGO WIERCENIA W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI (OŚ-07)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

• pdf 25WNIOSEK

 
 
Załączniki:
2 egzemplarze projektu robót geologicznych dot. wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi                                                      • pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku gdy wnioskodawca udzielił pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY                                                                                                                        Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (pok. 208), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Dodatkowe informacje udzielane są pracownika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska - tel. (95) 755 52 43-46, wew. 25  ul. Lipowa 18a

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenie w celu wykorzystania ciepła Ziemi, projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia, natomiast podlega zgłoszeniu staroście.

Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych Starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

1) sposób wykonania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku,

2) projekt robót goeologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

 

OPŁATY
Brak. 

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji - sprzeciwu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

DODATKOWE INFORMACJE                                                                                                                                    Zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.) należy przekazać organowi administracji geologicznej, któremu zgłoszono projekt robót geologicznych - 3 egzemplarze dokumentacji geologicznej w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia prac.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO 

 

PODSTAWA PRAWNA

Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696 ze zm.).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sulęciński z siedzibą w Sulęcnie, ul. Lipowa 18a
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres: ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze którym jest zgłoszenie projektu robót geologicznych.
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

osoby te kwestionują prawidłowość danych
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana zgłoszenia.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.