Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

OŚ-05 Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ, GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ I GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY (OŚ-05)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK

4 egzemplarze dokumentacji w formie papierowej i 4 egzemplarze dokumentacji w formie elektronicznej

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez wnioskodawcę.

Pełnomocnictwo podelag oplacie skarbowej - 17,00 zł OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (pok. 208), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Dodatkowe informacje udzielane są pracowników Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska - tel. (95) 755 52 43-46, wew. 20, 21, 22  ul. Lipowa 18a.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie przez Starostę Sulęcińskiego decyzji administracyjnej zatwierdzającej dokumentację. W przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, organ odmawia jej zatwierdzenia.

 

OPŁATY

Opłaty skarbowe:

za wydanie pozwolenia - 10,00 zł opłata skarbowa

za pełnocmocnictwo - 17,00 zł
Opłaty skarbowe należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Sulęcin albo przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dokumentacja musi być opracowana przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.

 

Formularze do pobrania:

 pdf 25WNIOSEK

 pdf 25PEŁNOMOCNICTWO 

 

PODSTAWA PRAWNA

Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 1131 ze zm.),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. (Dz. U. poz. 2033).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz.U. z 2015 r., poz. 987).