Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

OŚ-04 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH  (OŚ-04)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK O ZATWIERDZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

WAŻNE: We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych wnioskodawca musi zamieścić informację o prawach, jakie mu przysłuygują do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane. 

 

Załączniki:

2 egzemplarze projektu robót geologicznych.

 pdf 25PEŁNOMOCNICTWO jeśli wnioskodawca udzielił pełnocmonictwa.

Pełnocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (pok. 208), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Dodatkowe informacje udzielane są pracowników Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska - tel. (95) 755 52 43-46, wew. 20, 21, 22  ul. Lipowa 18a, pok. 103.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie przez Starostę Sulęcińskiego decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

 

OPŁATY
Opłaty skarbowe:

za wydanie pozwolenia - 10,00 zł

za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Opłaty skarbowe należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Sulęcin albo przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Projekt robót geologicznych musi być opracowany przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.

Zmiany projektu robót geologicznych dokonuje się poprzez sporządzenie dodatku.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK O ZATWIERDZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO 

 

PODSTAWA PRAWNA

Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).