Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

OŚ-02 Uzyskanie karty wędkarskiej

UZYSKANIE KARTY WĘDKARSKIEJ
(OŚ-02)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK O WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ

 

 

 

Załączniki:

1 aktualna fotografia, o wymiarach 2,30 cm x 2,80 cm

 • oryginał zaświadczenia o złożonym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb,

 • dowód uiszczenia opłaty.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (pok. 103), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska - tel. (95) 755 52 43-46, wew. 21, ul. Lipowa 18a, pok. 103.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
7 dni.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego. 

 

OPŁATY
Za wydanie karty - 10,00 zł w kasie Starostwa lub przelewem na rachunek bankowy: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Sulęcinie nr konta: 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce posiadający zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.

Karty wędkarskie wydawane są tylko dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK O WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ

pdf 25WNIOSEK WYPEŁNIONY - WZÓR

 

 

 PODSTAWA PRAWNA

• Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 652)

 • Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2001r., Nr 138, poz. 1559  ze zm.)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sulęciński, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres: ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z § 18 ust. 1,2,3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001r. (Dz.U.2001.138.1559 ze zm.)

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku rejestracji sprzętu pływającego służącego do rybackiego połowu ryb na okres 5 lat, termin archiwizowania danych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

osoby te kwestionują prawidłowość danych
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do zrealizowania przepisów dotyczących, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z rejestracji sprzętu pływającego służącego do rybackiego połowu ryb

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.