Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

UZYSKANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI DO WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH (AB-11)

UZYSKANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI CELEM WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH (BB-11)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25 WNIOSEK  

Wniosek podpisuje Inwesor lub osoba działająca w jego imieniu na podstawie udzielonego przez Inwestora pełnomocnictwa

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i wskazywać nieskuteczne czynności podjęte w celu uzyskania zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście, oraz przewidywany sposób, zakres i termin korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

Załączniki:

•ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub wykonanie robót budowlanych. 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO -  jeśli Inwestor udzielił pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł  OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: biuro podawcze starostwa/lub pocztą na adres Urzędu.

Odbiór dokumentów: Decyzję można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej (pokój 104, 105) lub zostanie wysłana pocztą na adres wnioskodawcy.

Informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr (95) 755 5243, wew. 22 lub 26.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od dnia złożenia wniosku.
Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ sprawdza się kompletność wniosku  - w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w określonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W uznania zasadności wniosku inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie. 
Postępowanie administracyjne kończy się decyzją.

OPŁATY

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25 WNIOSEK      pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego