Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU (AB-10)

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU (BB-10)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

WNIOSEK pdf 25

Wniosek podpisuje właściciel lokalu lub osoba działająca w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa

Załączniki:

•inwentaryzacja lokalu wraz z opisem
•dokument potwierdzający fakt oddania budynku do użytkowania

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO -  jeśli zostało udzielone.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł  OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: biuro podawcze starostwa/lub pocztą na adres Urzędu.

Odbiór dokumentów: Zaświadczenie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej (pokój 104, 105) lub zostanie wysłane pocztą na adres wnioskodawcy.

Informacje w tymzakresie można uzyskać pod nr (95) 755 5243, wew. 22 lub 26.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.*
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.

*W przypadku braków wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
 

OPŁATY

Za wydanie zaświadczenia - opłata skarbowa W WYSKOŚCI 17,00 zł  uiszczania w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa uiszcza sie opłatę skarbową w wysokosci 17,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego.

DODATKOWE INFORMACJE

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W SPRAWIE SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO LUB LOKALU O INNYM PRZEZNACZENIU

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA

•Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. - o własności lokali 
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego