Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI (AB-09)

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI (BB-09)

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

pdf 25WNIOSEK

Wniosek podpisuje Inwesor lub osoba działająca w jego imieniu na podstawie udzielonego przez Inwestora pełnomocnictwa.
pdf 25OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa. 
 
Załączniki do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanegolub jego części:
 •opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

•zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

•zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

•ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

•w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO -  jeśli Inwestor udzielił pełnomocnictwa.

Inwestor (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) może przed organami administracji publicznej działać poprzez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową - 17,00 zł. OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: biuro podawcze starostwa/lub pocztą na adres Urzędu.

Odbiór dokumentów: dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej (pokój 104, 105) bądź zostanie wysłana pocztą na adres wnioskodawcy.

Informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr (95) 755 5243, wew. 22 lub 26.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ zobligowany jest do sprawdzenia się kompletności zgłoszenia oraz zgodności zamierzonej zmiany sposobu uzytkowania z przepisami.
W razie konieczności uzupełnienia bądź usunięcia nieprawidłowości w zgłoszeniu, organ nakłada na Inwestora, w drodze postanowienia, obowiązek usunięcia braków, w określonym terminie, a w przypadku ich nie uzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Sprawa zmiany sposobu użytkowania kończy się milczącą zgodą organu.

 

OPŁATY

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji wnoszącej sprzeciw do zmiany sposobu użytkowania przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
Do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
a. wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
b.  narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o   warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
c.   może spowodować niedopuszczalne:
d.   zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
e.   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
f.    pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
g. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

Formularze do pobrania: 

pdf 25WNIOSEK

pdf 25OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

pdf 25INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

 

PODSTAWA PRAWNA

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego